Pocta P. ThLic. Vincenci Šalšovi, Po stopách jeho života a pastoračního působení

Autoři: Václav Marek - Pavel Marek

Vyprodáno
Kód: 87
239 Kč
Kategorie: Knihy

Kniha vychází s finanční podporou Obecních úřadů v Kostelci u Kyjova a Všechovicích.

Publikace je 28. svazkem ediční řady Centra dějin křesťanské politiky na Katedře historie Filosofické fakulty Univerzity v Olomouci.

Odborní recenzenti: Ing. Pavel Hofírek, CSc., z Kostelce u Kyjova (kapitola 2), Mgr. Zdeňka Mollinová z Přerova, Stanislav Řimák, ml. z Malhotic (kapitola 7).

Život P. Šalši je příkladem toho, že Pán vede věrné po svých cestách. Patřil ke generaci kněží, která nevěděla dne ani hodiny, kdy do jejího života vstoupí bezpečnostní orgány totalitního státu. Stal se obětí komunistického režimu. Trpěl pro církev a své přesvědčení. Patřil mezi uznávané odborníky uvádějící závěry druhého vatikánského koncilu v oblasti liturgiky do života. Jeho působní na přelomu 80. a 90. let 20. století bylo přehlídkou cílevědomé činnosti v díle Desetiletí duchovní a mravní obrody národa. Bylo prodchnuto cyrilometodějskou tradicí a mariánskou úctou. Své kněžské poslání v dobrém i ve zlém přijímal se vztyčenou hlavou, nezlomen a bez reptání. Vše svěřil do vůle Boží. Svůj těžký život přetvořil s pomocí víry v úctyhodný počin. Ve vzpomínkách a modlitbách vděčných farníků zůstal knězem, který vnášel do jejich každodennosti Boží požehnání. Dnes určitě bohatě sklízí ovoce své služby Bohu a lidem.

Sazba a technické zpracování obálky: Vladimír Ludva

Návrh grafické úpravy knihy: Václav Marek

Návrh obálky: Pavel Marek a Václav Marek

Vydal: Nakladatelství KAULI PUBLISHING, KAULI s.r.o., IČ: 04138767, Praha, Na hutích 661/9, 160 00, jako 5. publikaci

1. vydání

Vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc

Počet stran: 81 + 74 vesměs barevných, dosud nepublikovaných fotografií

Praha 2022

 

ISBN 978-80-908194-1-2

 

O autorech

RNDr. Václav Marek, CSc. (nar. 1945)

držovický rodák, po studiích na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v roce 1969, získal v roce 1973 na PF UJEP v Brně doktorát přírodních věd a v roce 1980 na Vysoké škole zemědělské v Brně vědeckou hodnost kandidáta věd. Většinu života pracoval jako samostatný vědecký pracovník v zemědělském výzkumu. Na přelomu let 1991/1992 spoluzakládal a pět a půl roku řídil v Prostějově Cyrilometodějské gymnázium. V této souvislosti obdržel Medaili arcibiskupa Vaňáka. Po odchodu do důchodu se věnuje genealogickým studiím.

 

Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (nar. 1949)

se narodil v Šumperku, celý život však žije v Držovicích a Prostějově. Je emeritním profesorem českých dějin. Pracoval na katedrách politologie a historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na katedře historie Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku na Slovensku. Zabývá se českými dějinami 19. a 20. století se zaměřením na politické a kulturní dějiny. Je autorem a spoluautorem pěti desítek monografií a několika stovek studií věnovaných převážně problematice politického stranictví, českého politického katolicismu a vývoji katolické, československé a pravoslavné církve v Československu.

Zpět do obchodu